Interne protocollen

VKB staat aan de wieg van de eerste versies van de huidige BRL-en en SIKB-Protocollen (destijds allen bestempeld als ‘VKB-protocollen’). Inmiddels is de ontwikkeling en het onderhoud van BRL en protocollen overgedragen aan SIKB, de stichting die deze taak vervult voor de verschillende onderdelen van het bodembeheer.

De VKB werkt echter nog steeds zeer actief mee aan de ontwikkeling en aan het onderhoud. VKB-leden vervullen deze taak op eigen titel of via de verschillende werkgroepen en secties die VKB rijk is. Zie voor meer informatie in het onderdeel ‘Activiteiten / werkzaamheden’.

Van de leden wordt verwacht dat zij een actieve rol vervullen bij verbetering van de protocollen. Ervaringen van leden en opdrachtgevers worden zo benut om te komen tot kwaliteitsverbetering van bodembeheer.

De aangesloten adviesbureaus hebben naast een (algemene) ISO-9000 serie procescertificering ook een wettelijke erkenning voor alle technische werkprotocollen, voor zover van toepassing op de activiteiten van het bureau, opgenomen in hun kwaliteitssysteem.

Richtlijnen

Specifiek voor de leden wordt de VKB BRL ‘VKB-lidmaatschap’ gebruikt om te toetsen of leden voldoen aan de lidmaatschapsvereisten.