Interne BRL

Interne beoordelingsrichtlijn (i-BRL)

Hoe staan wij voor kwaliteit in uitvoering?

Bedrijven die lid zijn van de VKB hebben zich verplicht om hun activiteiten, op het gebied van kwaliteit van veldwerk, milieutechnisch bodemonderzoek en milieutechnisch advies uit te voeren volgens de kwaliteitsvereisten van onze vereniging. Deze vereisten zijn vastgelegd in onder meer het Huishoudelijk Reglement en de Kwalibo regeling. De leden van de VKB hebben deze vereisten aantoonbaar geïmplementeerd in hun kwaliteitssysteem voor zover het betreffende werkterrein tot de activiteiten van het betreffende VKB-lid behoort.

De wijze waarop deze VKB-lidmaatschapsvereisten worden getoetst, is beschreven in een interne beoordelingsrichtlijn (i-BRL) voor het VKB-lidmaatschap. De beoordelingsprocedure omvat naast een toetsing van huishoudelijke verantwoordelijkheden een toetsing van de capaciteit en competentie en een toetsing op integriteit en onafhankelijkheid.

Toetsing capaciteit en competentie

Het VKB lidmaatschap kent toelatingscriteria om te beoordelen of leden voldoende vaktechnische competentie en capaciteit hebben. De richtlijn omvat een eis over het minimum aantal FTE dat werkzaam is in het werkveld en een eis over het opleidingsniveau en de ervaring binnen het team.

Toetsing integriteit

Het VKB lidmaatschap kent toelatingscriteria inzake integriteit, onafhankelijkheid en het werken onder marktconforme condities. In dit kader wordt getoetst of aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • Het bedrijf is in bezit van de vereiste erkenningen;
  • Het bedrijf heeft een interne integriteit- en gedragscode die aantoonbaar door de medewerkers wordt onderschreven;
  • Als een VKB-lid deel uitmaakt van een grotere organisatie, waarvan de hoofdactiviteit niet voldoet aan de kenmerken van de doelgroep van de VKB wordt aangetoond dat het bedrijf voor 80% of meer opdrachten verwerft van derden, die geen deel uitmaken van deze organisatie;
  • Het VKB-lid verklaart dat hij zijn werkzaamheden onafhankelijk en objectief uitvoert.