Wat zijn onze doelstellingen?

VKB streeft naar een duurzame bodemketen door het ontwikkelen en stimuleren van kwaliteit en kennis. De doelstellingen richten zich op drie actoren: de leden, haar klanten en de overige actoren in de bodembeheerketen.

Richting onze leden

Ontzorgen van de leden voor wat betreft kwaliteitsontwikkelingen door middel van het onderhouden van bestaande documenten bij veranderende regelgeving, informatievoorziening, ondersteunen bij onderlinge afstemming tussen leden en fungeren als klankbord voor vragen. Ook fungeert de VKB als intermediair tussen leden en klanten over het inkoopgedrag bij opdrachtgevers.

Richting de klanten van onze leden

Optimaliseren en invulling geven aan kwaliteitsbeheer zodat de klanten van onze leden kunnen vertrouwen op de door hen gewenste kwaliteit. Deze doelstelling wordt behaald door:

  • Evalueren en verbeteren van het VKB keurmerk. Dit kenmerk geeft de klant de zekerheid dat hij een betrouwbaar en deskundig bedrijf heeft ingeschakeld.
  • Aanbieden van een laagdrempelige geschillencommissie waar leden en hun klanten terecht kunnen in geval van onenigheid.
  • Zorgen dat een project met een minimum aan tijdsverlies en meerkosten door een ander VKB lid wordt voltooid indien door een vertrouwensbreuk of om bedrijfseconomische redenen een VKB lid niet in staat is een opdracht af te ronden.
  • Fungeren als intermediair voor klachten voor klachten over de geleverde kwaliteit door de sector.
  • Optreden als gesprekspartner met opdrachtgevers wanneer daar vanuit de markt om gevraagd wordt zonder een brancheorganisatie te zijn.

Richting de voor onze leden relevante bodembeheerketen

Fungeren als aanspreekpunt en sparringspartner voor andere actoren binnen de bodembeheerketen, zowel nationaal als internationaal. Deze doelstelling wordt behaald door:

  • Actief meesturen in de verbetering van het huidige KWALIBO en in de deregulering van het bodembeheer met een goede verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies.
  • Fungeren als gesprekspartner en belangenvertegenwoordiger van de sector binnen nieuwe netwerken met uitbreiding naar nieuwe bodemthema’s.
  • Nauwgezet volgen van de totstandkoming van de Europese regelgeving.
  • Overnemen en vertalen van relevante Engelstalige standaarden.