Het Symposium BodemBreed luidde op 24 november 2015 een nieuw tijdperk in! Voor het eerst op één dag en op een nieuwe locatie, LantarenVenster, Kop van Zuid Rotterdam. De verbreding van thema’s en in deelnemers vanuit alle disciplines die zich bezighouden met het bodem-watersysteem is voortgezet. Het symposium, waarvan de VKB een sponsor is, biedt veel ruimte voor netwerken, informatie- en kennisuitwisseling vóór en dóór de bodem- en ondergrondprofessionals. VKB was aanwezig met een stand.

Tijdens het voorwoord van BodemBreed werd het grote belang benadrukt om meerdere thema’s te bespreken en werd duidelijk gemaakt dat een bewustere omgang met de bodem nodig is.

Een van de belangrijkste thema’s is het leven in een verstedelijkte delta, immers in 2050 zal 70 % van de Nederlanders in de steden wonen. Om dit thema en BodemBreed recht te doen heeft de VKB Jacqueline Kramer uitgenodigd als keynote spreker. Prof. Dr. Jacqueline Cramer is onder andere hoogleraar duurzame innovatie en strategisch adviseur van het Utrecht Sustainability Institute at Utrecht University. Hiervoor was ze minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de Partij van de Arbeid (2007 – 2010).

Jacqueline Cramer leidde BodemBreed uitmuntend in en legde uit dat door de verstedelijking er een afname is van milieukwaliteit en leefbaarheid in het algemeen. Een gevolg hiervan is dat de ondergrond steeds meer functies krijgt en intensiever gebruikt wordt. Duurzaamheid is dus een must. Een groot probleem op dit moment is dat de kennis over de ondergrond te versnipperd is; het gaat om teveel uiteenlopende beleidsvelden en kennis ontwikkelt zich daarnaast op deelgebieden. Om dit te veranderen en de bodem optimaal te gebruiken is integratie van meerdere disciplines nodig, zoals kennisinnovatie, het gebruik van Big data en het Bodemloket. Er is dus samenwerking nodig op regionaal en lokaal niveau (Quadriple Helix), waarbij men out of the box moet denken en informatie uit verschillende disciplines betrekt.

Het streven naar bewustere omgang van de bodem kwam terug in verscheidene sessies. Zo ook bij het de sessie over het Jaar van de Bodem. In de sessie werd met elkaar gesproken over welke verbindingen, welke kansen, welke opgaven meer aandacht verdienen op het congres TerrAgenda. Het congres TerrAgenda sluit op 11 december 2015 het Internationale Jaar van de Bodem af. Het congres biedt een jaaroverzicht en in workshops wordt gewerkt aan nieuwe allianties. Het centrale thema van TerrAgenda is een voortdurend streven naar verbeterd functioneren van het bodem- en watersysteem. Hoe kan bewustere omgang van de bodem leiden tot minder schades en meer opbrengsten (in termen van economisch, ecologisch en sociaal nut)?

Het was kortom een vernieuwend en interessant Symposium BodemBreed met een mooie inbreng van de VKB.