In de afgelopen jaren is er in de sector en ook bij de VKB veel gesproken over toezicht en handhaving, de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarin, en de spanning tussen publiek toezicht en private kwaliteitsborging.

Op 3 juni 2015 is er op dit punt een nieuwe bladzijde in dit boek opengeslagen, er is een toezichtconvenant met ILT getekend. Het VKB-lid Certicon is het eerste bedrijf in onze sector die deze stap zet.

In dit persbericht leest u welke afspraken deel uitmaken van het convenant.

ILT en Certicon ondertekenen toezichtconvenant

Nieuwsbericht | 04-06-2015

Certicon Kwaliteitskeuringen BV en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben op 3 juni 2015 een toezichtconvenant ondertekend. Dit is het eerste convenant met een bedrijf in de sector bodemkwaliteit.

Certicon Kwaliteitskeuringen BV 
Certicon is een adviesbureau, gespecialiseerd in het uitvoeren van bodem- en waterbodemonderzoeken, partijkeuringen van grond en bouwstoffen en certificeringen conform het Besluit bodemkwaliteit, het opstellen van (water)bodemkwaliteitskaarten, begeleiding van saneringen, mechanische boringen, peilwerkzaamheden, bepaling baggervolume en landmeetkundige diensten met behulp van GPS & tachymetrie.

Afspraken 
Certicon heeft volgens de ILT als voorbereiding op het convenant de afgelopen tijd laten zien in staat te zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen voor een goede naleving van de wettelijke regels en voorschriften.

Met dit convenant spreekt de ILT met Certicon af dat het bedrijf aan constante verbetering van het managementsysteem werkt en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving minimaliseert. Certicon toetst zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen. De ILT voert geen inspecties bij Certicon uit, maar verifieert jaarlijks de convenant afspraken. Certicon en de ILT baseren hun onderlinge relatie hiermee op transparantie, begrip en vertrouwen.

De ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen.

Ondertekening toezichtconvenant door Jessica van Swigchem (ILT) en Koos Berghuis (Certicon)

Ondertekening toezichtconvenant door Jenny Thunnissen (inspecteur-generaal van ILT) en Koos Berghuis (Certicon)