bodemsanering_verontreinigde_grond_geen_toegang_bron=milieuongevallen.nlBehalve aan de uitvoering van de Omgevingswet werkt Den Haag hard aan de ‘aanvullingswetten’: wetgevingstrajecten voor beleidsvelden die ook in de Omgevingswet worden opgenomen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 oktober 2015 de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over beleidsontwikkelingen op het gebied van onder meer bodem.

Wet bodembescherming
Het beleidsveld Bodembescherming is – net als geluidhinder – ‘aanvullingswetgeving’. De Wet bodembescherming vormt sinds de jaren tachtig de sectorale milieuwet voor bodemsanering en –bescherming. Deze wet zal te zijner tijd worden ingetrokken. Uitgangspunten blijven het bereiken van een goede bodemkwaliteit door het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en opruimen van bestaande verontreinigingen, het nemen van preventieve algemene regels voor activiteiten om bodemverontreinigingen te voorkomen, en het streven naar algemene regels voor de aanpak van bestaande bodemverontreinigingen.

Toezicht bij gemeente
Slechts in uitzonderingsgevallen zal nog behoefte bestaan aan een vergunning (nu: saneringsplan en goedkeuring door bevoegd gezag). Het bevoegd gezag wordt belegd bij de gemeente. Nu zijn dat de provincies en een groot aantal grotere gemeenten. De normering van de Wet bodembescherming is solide en zal in de Aanvullingswet worden gehandhaafd. Wel zal het bestaande gebruik en de risico’s voor de mens een grotere rol gaan spelen. Tussen de maximale waarde en de voorkeurswaarde krijgt de gemeente beleidsvrijheid om gebiedsgericht af te wegen welke eisen zij stelt aan de bodemkwaliteit voor ontwikkelingen.

Basisprincipes overeind
De beleidsbrief gaat verder in op het beëindigen van de taken van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) en op de vereenvoudiging van het publieke toezicht (normering met certificatie en accreditatie). Ondanks dat nog niet geheel duidelijk hoe de aanvullingswet er uit komt te zien, is al wel duidelijk dat de basisprincipes van de Wet bodembescherming grotendeels overeind blijven. Met name voor (kleinere) gemeenten zal er veel gaan veranderen nu zij meer bodemtaken krijgen en sowieso bodem en ondergrond in het omgevingsplan en omgevingsvisie een volwaardig en integraal onderdeel gaan vormen.

Bron: Omgevingsweb.nl, 18-okt-15