De kleur van de VKB wordt bepaald door de activiteiten waar de VKB en haar leden in participeren.. Deze laten zien dat VKB-leden staan voor het leveren van kwalitatief goed werk. Dit wordt geborgd door het werken onder keurmerk, maar ook doordat de VKB zelf bijeenkomsten organiseert waarin kennis wordt uitgewisseld en daarnaast actief bijdraagt aan het opstellen van richtlijnen en beleid. Het brede netwerk van VKB maakt dat de leden vroegtijdig op de hoogte zijn van aanstaande ontwikkelingen.

Enkele voorbeelden van recente projecten en bijeenkomsten:

Opstellen document microplastics
De aanleiding van dit project is de constatering dat steeds meer onderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid en de daarmee samenhangende risico’s van plastics in het milieu. Het is daarom wenselijk om een gezamenlijk informatieniveau te hebben van dit thema en aangehaakt te zijn bij landelijke ontwikkelingen rondom onderzoek naar en normstelling voor microplastics.

Opstellen Handreiking PFAS bemonsteren
VKB heeft een project geïnitieerd met als doel om de sector handvatten te geven om op een betrouwbare en reproduceerbare manier PFAS-monsters te nemen.

MKB examencommissie
VKB heeft op verzoek van de examencommissie een afgevaardigde benoemd die meedraait met het afnemen en opstellen van de examens.

Onderzoek naar relatie asbest en puin in de bodem
Dit is een project dat de VKB heeft geïnitieerd samen met NEN en Rijkswaterstaat Bodem+ en waarbij meerdere marktpartijen en overheden zijn aangesloten. Door middel van het opbouwen en analyseren van een database is meer inzicht verkregen in de relatie tussen het voorkomen van puin en asbest. Er wordt momenteel gewerkt aan een vervolg

Mini-symposium asbest en puin – 30 mei 2018
Op dit symposium zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de relatie asbest en puin gepresenteerd. Ook was er aandacht voor andere actualiteiten rond het onderwerp asbest in de bodem.

Themadag toezicht bodem – 29 mei 2018
VKB organiseerde samen met Platform Toezicht Bodembeheer een themadag waarin de verschillende beelden van en visies op het toezicht in het bodembeheer centraal stonden. Sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven vertelden over hun ervaringen met het bodemtoezicht.