Doelstelling

VKB streeft naar kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Wij dragen bij aan een duurzame bodemketen door het ontwikkelen en stimuleren van kwaliteit en kennis. De vereniging richt zich op drie actoren: onze leden, klanten van onze leden en de overige partijen in de bodembeheerketen.

Onze leden
VKB ontzorgt haar leden door middel van het behartigen van de doelstelling en belangen van de vereniging bij veranderende regelgeving, signaleren van knelpunten in de regelgeving, informatievoorziening naar de leden, onderlinge afstemming en als klankbord voor vragen. Ook fungeert de VKB als intermediair tussen leden en klanten over het inkoopgedrag bij opdrachtgevers.
Lees verder

Organisatie

Algemene ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene ledenvergadering (ALV). De ALV bestaat uit beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van onze leden en komt ten minste vier keer per jaar bijeen. De ALV beslist over de organisatie, doelstellingen en activiteiten van de vereniging.
Lees verder

VKB Meerwaarde

Een stapje extra
Door de wettelijke verankering van de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) voor partijkeuringen, (water)bodemonderzoek, machinaal boorwerk en milieukundige begeleiding dient ieder uitvoerend adviesbureau te beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem (gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO9001 of gelijkwaardig).
Lees verder

Wilt u lid worden van de VKB?

Het VKB-lidmaatschap

De vereniging stelt een aantal eisen aan het lidmaatschap, kort gezegd zijn dat:

  • Leden hebben een kwaliteitszorgsysteem op het gebied van bodem, het kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de ISO 9000 serie of vergelijkbaar.
  • Leden zijn voor relevante beoordelingsrichtlijnen en protocollen gecertificeerd of geaccrediteerd.
  • Leden hebben minimaal 5 fte aan medewerkers in dienst met relevante opleiding en werkervaring met milieutechnisch bodemkundig veldonderzoek, en/of minimaal 5 fte aan medewerkers met relevante opleiding en ervaring met milieutechnisch bodemkundig onderzoek en advies.
  • Leden dragen actief kennis en ervaring bij aan de vereniging en hebben zitting in minimaal één afdeling

Meer informatie over het lidmaatschap kunt u opvragen bij het secretariaat van de vereniging. Indien u interesse heeft in een lidmaatschap, neem dan contact  met ons op. Wij komen graag bij u langs om toe te lichten wat VKB voor u kan betekenen.

Vertegenwoordiging VKB

Om de belangen van onze leden te behartigen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitsborging in het bodembeheer is de VKB betrokken bij verschillende projecten en hebben we zitting in / onderhouden we contacten met diverse externe gremia.
Lees verder

Waar komt VKB vandaan?

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is in november 1996 opgericht onder de naam Vereniging voor Kwaliteitsborging van Bodemonderzoek. Het initiatief hiervoor kwam van de Werkgroep Bodem van het ONRI (tegenwoordig NLingenieurs), de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus.