Hoe zijn we georganiseerd?

Algemene ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene ledenvergadering (ALV). De ALV bestaat uit beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van de aangesloten bureaus en komt ten minste vier keer per jaar bijeen.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur (DB) van de vereniging bestaat uit vier door de ALV gekozen leden. Binnen het DB worden de volgende functies vervuld: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de toelating en auditen van leden. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Laurent Bakker (Tauw) – voorzitter
  • Peter van Mullekom (MWH-Stantec) – secretaris
  • Peter Kaasenbrood (Sweco) – penningmeester
  • Ronny Huls (Eco Reest) – bestuurslid

Secretariaat

De vereniging wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. Voor meer informatie: www.kenniscommunicatie.com

Afdeling Meten

De afdeling meten is onderdeel van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van bodem en ondergrond te borgen en te verbeteren. De VKB wil de verbetering van wetgeving en deregulering mee helpen vormgeven en streeft naar een gezonde verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies. De afdeling Meten binnen de VKB houd zich bezig met de vraagstukken rondom de kwaliteitsnormen voor het verrichten van veldwerkzaamheden t.b.v. milieu hygiënisch bodemonderzoek (bemonsteren van afvalstoffen, grond- en grondwater en begeleiding van saneringen).

De afdeling meten is een nieuwe afdeling binnen de VKB die voor het eerst actief wordt in 2015. Het afgelopen jaar is de sectie meten van het SIKB vooral actief geweest bij het aanpassen van de verschillende protocollen, normen en richtlijnen van het SIKB en de NEN op het gebied van veldwerkzaamheden t.b.v. milieu hygiënisch bodemonderzoek. Zo was de sectie actief betrokken bij de aanpassingen van onder meer de SIKB protocollen 2001, 2002, 2003 en 2101. Verder was de sectie betrokken bij aanpassingen van verschillende NEN normen en richtlijnen onder meer de NPR 5741.

Afdeling Kwaliteitsborging

De werkgroep Kwaliteitsborging heeft als doel de organisatie van BRL SIKB normen en VKB protocollen te structureren, en kan inhoudelijk als sparringpartner worden gebruikt door andere werkgroepen en VKB leden (bij specifieke vragen). Wij proberen de versnipperde documenten van het VKB te smeden tot één duidelijke organisatie, met het doel voor ogen namelijk “kwaliteit borgen bij bodemonderzoek werkzaamheden”. Als kwaliteitsmanagers hebben we meer focus op organisatie en risicomanagement, waar de andere werkgroepen focussen op processen van bodemwerkzaamheden.

In eerste instantie ligt de prioriteit bij het opzetten van de structuur van de BRL SIKB 15000, waarna inhoudelijk aansluiting wordt gezocht bij het VKB protocol aangaande bodemadvies. Ons concept voorstel voor de BRL SIKB 15000 vereenvoudigt naar onze mening de certificering en erkenning van bedrijven enorm. Ons belangrijkste resultaat zal moeten zijn om draagvlak te vinden bij bestuur en werkgroepen voor deze vereenvoudiging.

Afdeling Advies

De afdeling ‘Advies’ is onderdeel van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB wil de verbetering van wetgeving en deregulering mee helpen vormgeven en streeft naar een gezonde verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies. De afdeling ‘Advies’ binnen de VKB houdt zich vooral bezig met de vraagstukken die ingrijpen op het vlak van het ‘hoe en waarom’ van bodemonderzoek en bodemsanering en de advisering op basis van resultaten.

De afdeling Advies is een nieuwe afdeling binnen de VKB die voor het eerst actief wordt in 2015. Het afgelopen jaar is de sectie Advies van het SIKB (bemenst door leden van de VKB) vooral actief geweest bij het aanpassen van de verschillende protocollen, normen en richtlijnen van het SIKB en de NEN op het gebied van milieukundige begeleiding en het opzetten van milieu hygiënisch bodemonderzoek. Zo was de sectie actief betrokken bij de aanpassingen van onder meer de SIKB protocollen 6001 en 6002. Verder was de sectie betrokken bij aanpassingen van verschillende NEN normen en richtlijnen onder meer de NEN 5707, 5717, 5720, 5725 en 5740.