Afdeling Meten

De afdeling Meten houd zich bezig met de kwaliteitsvraagstukken rondom het verrichten van veldwerkzaamheden t.b.v. milieu hygiënisch bodemonderzoek (bemonsteren van afvalstoffen, grond- en grondwater en begeleiding van saneringen). De afdeling levert inhoudelijke input aan SIKB en NEN werkgroepen zoals recent voor de evaluatie van de NEN5744 voor monsterneming van grondwater. Daarnaast voert de afdeling ook eigen projecten uit.

Speerpunten afdeling Meten

  • Bijdrage leveren aan een grotere toestroom van scholieren en afgestudeerde veldmedewerkers

  • Werken aan verbetering van uniforme registratie van informatie afkomstig uit het veld door middel van een uniforme veldwerkformulieren voor VKB leden

  • Borgen van de kwaliteit van het veldwerk, vertalen van normen naar praktische uitvoerbaarheid binnen het veldwerk en signaleren van knelpunten.

Gerben Veenhuis
Gerben VeenhuisVoorzitter afdeling Meten
Ik wil hier meer van weten!

Afdeling Datamanagement

De afdeling datamanagement heeft enerzijds als doel de kwaliteit van de gegevensuitwisseling met opdrachtgevers te bevorderen en anderzijds er aan bij te dragen dat er een informatie infrastructuur ontstaat waarbij de leden van de VKB snel en volledig data en informatie kunnen verkrijgen (over bodem en ondergrond) voor hun werkzaamheden. Daartoe participeert de afdeling in het Platform informatiebeheer en het CCvD Datastandaarden. Tevens wil de afdeling op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in databeheer (zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet, Algemene Verordening Gegevensbeheer, Basisregistratie voor de Ondergrond etc).

René Rummens
René RummensVoorzitter afdeling Datamanagement
Ik wil hier meer van weten!

Afdeling Advies

De afdeling Advies wil de verbetering van wetgeving en deregulering mee helpen vormgeven en streeft naar een gezonde verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies. In dit kader levert de afdeling input aan beleidswijzigingen en aanpassing van wet- en regelgeving, zoals de overgang van de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet.

De afdeling houdt zich daarnaast bezig met de beoordeling van en inspraak op verschillende protocollen, normen en richtlijnen van het SIKB en de NEN op het gebied van milieukundige begeleiding en het opzetten van milieu hygiënisch bodemonderzoek. Zo is de afdeling actief betrokken bij de aanpassingen van onder meer het SIKB  certificatieschema BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding), verschillende NEN normen (onder andere de NEN 5707, 5717, 5720, 5725 en 5740) en nieuwe ontwikkelingen zoals het onderzoek naar asbest in bodem en de inzet van innovatieve onderzoeksstrategieën.

Speerpunten afdeling Advies

  • Werken aan werkbare processen en integer bodemadvies in alle facetten.

  • Goede overgang van de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet

Edwin de Baat
Edwin de BaatVoorzitter afdeling Advies
Ik wil hier meer van weten!