Oorsprong

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is in november 1996 opgericht onder de naam Vereniging voor Kwaliteitsborging van Bodemonderzoek. Het initiatief hiervoor kwam van de Werkgroep Bodem van het ONRI (tegenwoordig NLingenieurs), de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus.

Het oorspronkelijke doel was om de kwaliteit van milieuhygiënische bodemonderzoek te verbeteren. Bij bedrijven en overheden waren begin jaren ’90 vragen gerezen over de reproduceerbaarheid, betrouwbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten. Dit was mede ingegeven door de stormachtige groei van de bodemonderzoeksmarkt en het aantal bureaus dat hierbinnen werkzaam was. VKB begon als een van de eerste partijen te werken met interne protocollen en richtlijnen om samen met de leden te werken aan betrouwbare onderzoeksmethodieken en een kwaliteitsgarantie af te geven richting de opdrachtgevers.

Veranderende doelstellingen

Eén van de manieren waarop de VKB haar oorspronkelijke doelstelling heeft bereikt is door de oprichting van de Stichting Integrale Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) in 1998, een gezamenlijk initiatief met het toenmalige Ministerie van VROM. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie.

VKB staat aan de wieg van de eerste versies van de huidige BRL-en en SIKB-Protocollen (destijds allen bestempeld als ‘VKB-protocollen’). Inmiddels is de ontwikkeling en het onderhoud van BRL en protocollen overgedragen aan SIKB.

De VKB werkt echter nog steeds zeer actief mee aan de ontwikkeling en aan het onderhoud. VKB-leden vervullen deze taak op eigen titel of via de verschillende werkgroepen en secties van SIKB.

De afgelopen jaren is de bodemwereld breder en meer multidisciplinair geworden. De VKB heeft daarom ook haar doelstellingen verbreed. De VKB blijft zich primair inzetten voor kwaliteitsverbetering en een duurzame bodemketen. Daarnaast heeft de VKB haar aandachtsveld verbreed en nieuwe doelstellingen gedefinieerd:

  • Volgen van internationale ontwikkelingen en deze waar mogelijk bijsturen gebaseerd op het Nederlandse systeem van beoordelingsrichtlijnen.
  • Meewerken aan verbetering van wet- en regelgeving, deregulering en gesprekspartner zijn voor andere vertegenwoordigers van de sector.

Deze verbreding draagt ertoe bij, dat het kwaliteitssysteem beter aansluit bij de (toekomstige) praktijk.

Terug naar ‘Over VKB’