Wat is onze geschiedenis?

Oorsprong

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is in november 1996 opgericht onder de naam Vereniging voor Kwaliteitsborging van Bodemonderzoek. Het initiatief hiervoor kwam van de Werkgroep Bodem van het ONRI (tegenwoordig NLingenieurs), de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus.

Het oorspronkelijke doel was om de kwaliteit van milieuhygiënische bodemonderzoek te verbeteren. Bij bedrijven en overheden waren begin jaren ’90 vragen gerezen over de reproduceerbaarheid, betrouwbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten. Dit was mede ingegeven door de stormachtige groei van de bodemonderzoeksmarkt en het aantal bureaus dat hierbinnen werkzaam was.

Veranderende doelstellingen

Eén van de manieren waarop de VKB haar oorspronkelijke doelstelling heeft bereikt is door de oprichting van de Stichting Integrale Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) in 1998, een gezamenlijk initiatief met het toenmalige Ministerie van VROM. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. SIKB doet dit op een manier die praktijkgericht en bottom-up is. Daarnaast zijn door het inwerkingtreden van KWALIBO als wettelijke regeling in 2006 de meeste oorspronkelijke doelstellingen van de VKB gerealiseerd.

De afgelopen jaren is de bodemwereld breder en meer multidisciplinair geworden. De VKB heeft daarom ook haar doelstellingen verbreed. De VKB blijft zich primair inzetten voor kwaliteitsverbetering, met bijbehorende protocollen. Daarnaast heeft de VKB haar aandachtsveld verbreed:

  • Intermediair tussen internationale ontwikkelingen en Nederlandse actoren gebaseerd op het systeem van beoordelingsrichtlijnen.
  • Meesturend in verbetering van wet- en regelgeving, deregulering en gesprekspartner voor andere vertegenwoordigers van de sector.

De verbreding moet ertoe bijdragen, dat het kwaliteitssysteem beter aansluit bij de (toekomstige) praktijk.